Курси підвищення кваліфікації

Проведення підвищення кваліфікації сертифікованих

інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів

 

Навчально-науковий інститут Адміністрування та післядипломної освіти  Національного університету «Львівська політехніка» проводить набір слухачів на курси підвищення кваліфікації

Категорія фахівців

(назва навчальної групи)
грн.2334/75 аудиторних годин
  • Інженер-землевпорядник (ІЗ)
  • Вартість проходження кваліфікаційного заліку 474 грн.

  • * сертифікат видається після успішної здачі кваліфікаційного заліку

Категорія фахівців

(назва навчальної групи)
грн.2334/75 аудиторних годин
  • Інженер-геодезист (ІГ)
  • Вартість проходження кваліфікаційного заліку 474 грн.

  • * сертифікат видається після успішної здачі кваліфікаційного заліку

На виконання ст. 66 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003р. № 858-IV, ст. 14  Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні від 12.07.2001р. № 2658-III» на базі НУ «Львівська політехніка» проводяться курси підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів, оцінювачів земельних ділянок.

Проведення підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів, оцінювачів земельних ділянок відбувається на підставі Угоди про співробітництво щодо базової професійної підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів земельних ділянок, інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів  між Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастром України) та Національним університетом «Львівська політехніка». 

Метою співробітництва з Держгеокадастром України  та НУ”ЛП” є забезпечення професійної підготовки  інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів, оцінювачів земельних ділянок, що відповідає вимогам чинного законодавства України.  Програми курсів розроблені відповідно до вимог до професійних програм підвищення кваліфікації.

З метою підвищення практичних навичок у сфері виконання топографо-геодезичних робіт, опрацювання геопросторових даних та проведення робіт із землеустрою на кафедрі Кадастру територій НУ «Львівська політехніка», у процесі навчання використовуються два комп’ютерні класи з сучасним програмним забезпеченням, новітня геодезична техніка.

Відповідно до затвердженої програми підвищення кваліфікації до викладання теоретичного та практичного матеріалу залучено висококваліфікований викладацький склад  Інституту геодезії.

Для поглиблення, розширення та оновлення теоретичних знань, до послуг слухачів – навчальна література та методичні розробки, а також навчально-методичні фонди бібліотеки та читальних залів університету.

Документи необхідні для зарахування

Для юридичних осіб

2. Два екземпляра договору про навчання  (роздрукувати на одному листку з двох сторін)
Документи необхідні для зарахування скерованих організацією слухачів:
3. копія диплома про вищу освіту;
4. копія трудової книжки;
5. ксерокопія паспорта (1, 2, 11-12 стор.), індентифік. номер;
6. ксерокопію кваліфікаційнго сертифікату;
7. платіжне доручення.

Для фізичних осіб

2. Два екземпляра договору про навчання  (роздрукувати на одному листку з двох сторін);
Документи необхідні для зарахування  слухача:
3. копія диплома про вищу освіту;
4. копія трудової книжки;
5. ксерокопія паспорта (1, 2, 11-12 стор.), індентифік. номер;
6. ксерокопію кваліфікаційнго сертифікату;
7. платіжне доручення.

Робоча навчальна програма

Курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів
   Складові плану та навчальні теми Всього,годин
Модуль 1.Нормативно-правове забезпечення топографо-геодезичної та картографічної діяльності  3
1.1 Основні положення законодавства про топографо-геодезичну та картографічну діяльність. Топографо – геодезичні і картографічні роботи загальнодержавного та спеціального призначення. Нормативні документи центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної та картографічної діяльності. Нормативні документи Укргеодезкартографії. 1
1.2 Метрологічне забезпечення топографо — геодезичної і картографічної діяльності. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду. 1
1.3 Основні види контролю, які застосовують для визначення якості топографо-геодезичних і картографічних робіт. Забезпечення техніки безпеки при виконанні топографо-геодезичних робіт. Авторське право в картографії. 1
Модуль 2. Методи створення, розвитку та вдосконалення опорних геодезичних мереж 11
2.1 Загальні відомості про сучасні референцні системи координат. Державна геодезична мережа (ДГМ) – призначення, необхідна точність побудови і щільність пунктів. 1
2.2 Державна геодезична референцна система координат УСК-2000. Системи координат (СК-42, СК-63). Перетворення та трансформування систем координат. 2
2.3 Методи побудови прецизійної державної геодезичної мережі з використанням систем глобальних супутникових навігаційних систем. 1
2.4 Мережі згущення геодезичної основи та методи їх побудови. Принципи побудови і функціонування глобальних навігаційно-геодезичних систем ГЛОНАСС і GPS і відповідної наземної апаратури (супутникових приймачів). Основні типи супутникових приймачів. 1
2.5 Виміри псевдовідстаней. Фазові виміри. Абсолютний, відносний і диференціальний методи визначення координат пунктів. Визначення координат точок  методом «віртуальної референцної точки». Виконання спостережень в режимі «статика», «швидка статика», псевдокінематика «стій/іди» і реального часу (RTK). 1
2.6 Принципи встановлення систем висот. державна нівелірна мережа, призначення і необхідна точність. Технологія геометричного та тригонометричного нівелювання. визначення для одних і тих же реперів нормальних висот методом геометричного нівелювання і геодезичних висот відносним методом з використанням глобальної навігаційної супутникової системи. 2
2.7 Концепція та реалізація Європейської вертикальної референцної системи. Визначення параметрів висотної системи на основі сучасних ГНСС технологій та моделей квазігеоїда. 1
2.8 Використання  геодезичних даних для вирішення геодинамічних задач. Використання в геодезії плоских систем координат. Система плоских прямокутних координат проекції Гаусса-Крюгера. Алгоритми перетворення геодезичних координат в координати Гаусса-Крюгера, зворотне перетворення. 2
Модуль 3. Сучасні геодезичні прилади та їх використання 7
3.1 Прилади для лінійних і кутових вимірювань. Оптичні теодоліти і нівеліри. Цифрові (електронні) теодоліти і тахеометри, роботизовані геодезичні прилади. Цифрові і лазерні нівеліри. Гідростатичні нівеліри. 2
3.2 Сучасні імпульсні і фазові віддалеміри. Наземні сканери. Супутникові системи навігації і прилади для високоточних супутникових вимірювань. Метрологічний контроль приладів. 2
3.3 Прилади для геодезичного контролю вертикальності споруд. Лазерні прилади для автоматизації геодезичного контролю в інженерно — геодезичних задачах. Підземне і підводне знімання за допомогою сучасних приладів 3
Модуль 4. Методи математичного опрацювання геодезичних вимірювань 9
4.1 Основні поняття теорії похибок вимірювань.   Випадкові і систематичні похибки вимірювань. Нормальний закон розподілу.  Відносна похибка. Гранична похибка. 2
4.2  Рівноточні і нерівноточні вимірювання. Вага функції виміряних величин. Функції виміряних величин і їх оцінка точності. Методи дисперсійного і кореляційного аналізу. Принцип найменших квадратів. Поняття про робастні методи  вирівнювання. 2
4.3 Програмне забезпечення математичного опрацювання геодезичних вимірювань. вирівнювання планових і висотних мереж. 2
4.4 Опрацювання GPS спостережень. алгоритми вирівнювання лінійно-кутових, супутникових та комбінованих мереж. 2
4.5 Методи аналізу деформацій земної поверхні і інженерних споруд 1
Модуль 5.Технології великомасштабного топографічного та кадастрового знімання 8
5.1 Види великомасштабних топографічних і кадастрових карт: традиційні карти і плани, векторні електронні карти, растрові карти, ортофотоплани, 3D карти. Точностні та якісні чинники топографічних і кадастрових карт та планів. Обґрунтування точності та масштабу знімання. 1
5.2 Геодезична основа топографічних та кадастрових знімань масштабів 1:10000 – 1:500. Технологічні схеми великомасштабного топографічного знімання наземними методами. 1
5.3 Автоматизовані технології польових та камеральних робіт. Топографічне знімання селищних, міських, промислових, транспортних та т. і. територій. 2
5.4 Землевпорядне та кадастрове знімання міст, селищ, сільхозземель та земель різного призначення. Використання аерокосмічної інформації для топографічного та кадастрового знімання територій. 2
5.5 Прилади і методи автоматизації наземного знімання. Інформаційні технології виготовлення та представлення результатів знімання. Цифрові моделі місцевості. Сучасне програмне забезпечення автоматизації побудови карт та планів. 2
Модуль 6. Фотограмметрія та дистанційне зондування 11
6.1 Сучасні аерокосмічні знімальні системи. Загальна характеристика, типи та класифікація знімальних систем. Обґрунтування доцільності застосування різних знімальних систем. 1
6.2 Основи просторового моделювання. Теоретичні основи наземного цифрового стереофотограмметричного знімання та лазерного 3D-сканування. Сканери для виконання аерознімальних робіт. 2
6.3 Технологічні дослідження просторових об’єктів засобами цифрової фотограмметрії. Визначення кількісних параметрів інженерних об’єктів; визначення об’єктів гірничих мас на кар’єрах, поверхневих об’ємів льодовиків та карстових явищ. 1
6.4 Використання даних ДЗЗ для розв’язання прикладних задач. Принципи обробки аерокосмовізуальної інформації в системах ГІС. 1
6.5 Обґрунтування вибору знімальної апаратури для розв’язання задач пов’язаних з отриманням інформації для управління природними ресурсами та територіями. 1
6.6 Аналіз сучасних систем дистанційного зондування Землі. Розвиток інструментальних ГІС,  програмних модулів для обробки даних дистанційного зондування. 1
6.7 Приклади практичного застосування зображень при створенні цифрових картографічних продуктів. Технологія побудови мереж фототріангуляції з використанням аерокосмічних цифрових зображень. Використання радарних методів при картографуванні територій та при вирішенні моніторингових задач. 2
6.8 Методика створення цифрових моделей місцевості (ЦММ) та цифрових моделей рельєфу (ЦМР) за аерокосмічними зображеннями. Визначення морфометричних показників поверхні на основі ЦММ і ЦМР та їх використання для розв’язання інженерних задач. 2
Модуль 7. Картографія та її використання 6
Системи координат, які використовуються в математичній  картографії. Картографічні проекції, їх визначення. Картографічне зображення та генералізація. 1
Технології та методи автоматизації картографічних робіт. Векторизація картографічного зображення. Растрові, векторні и растрово-векторні системи введення зображення. 1
Створення топографічних карт за допомогою комп’ютерних технологій. Ортофотоплани, їх точність та використання в кадастрових роботах. Створення тематичних карт в різних галузях господарювання. Складання карт природного середовища за космічними зображеннями. 2
Прогнозування розвитку явищ та процесів за допомогою карт. Картографічні  методи збору інформації. Прийоми аналізу картографічної інформації. Кадастрове картографування. 2
Модуль 8. Інженерно-геодезичні роботи 8
8.1 Основні види інженерно-геодезичних робіт. Інженерно – геодезичні вишукування для лінійного та площадного будівництва. Геодезичні роботи при будівництві і реконструкції транспортних і гідротехнічних споруд. 1
7.2 Геодезичні роботи при будівництві і експлуатації підземних комунікацій. Винесення проектів земельних ділянок та інженерних об’єктів на місцевість. 2
8.3 Елементи і способи розмічувальних робіт. Норми і принципи розрахунку точності розмічувальних робіт. Перенесення осей і висот на монтажні горизонти. Встановлення конструкцій за висотою. 2
8.4 Геодезичні методи знімання забудованих територій. Виконавське знімання. Геодезичне забезпечення будівництва міст. Міські геодезичні мережі, їх точність. 2
8.5 Особливості застосування в будівництві сучасних засобів геодезичних вимірювань. Особливі методи вимірювань в умовах обмежених і завантажених будівельних майданчиків. 1
Модуль 9.Геоінформаційні системи, бази і банки геопросторових даних 4
9.1 Типи геоінформаційних продуктів на основі технологій ESRI, MapInfo, GeoMedia. Засоби для організації даних, просторового моделювання та аналізу в пакеті програм ArcGIS. Розвиток відкритих інструментальних геоінформаційних систем. 2
9.2 Інтеграція даних САПР та ГІС: теоретичні та практичні аспекти. Моделі топографічних поверхонь SRTM, DLR, ASTER gDEM. Особливості отримання геоданих в ресурсних центрах Інтернет. Застосування глобальних моделей даних в геоінформаційних проектах. 2
Науково-практична конференція 4
Підсумковий контроль знань (тестування) 4
РАЗОМ 75
Курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників
   Складові плану та навчальні теми Всього,годин
Модуль 1.Нормативно-правові засади здійснення землеустрою 3
1.1 Мета, призначення та регулювання сучасного землеустро 1
1.2 Набуття і реалізація прав на землю 1
1.3 Економіко-правовий механізм регулювання землеустрою 1
Модуль 2. Проведення землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях
2.1 Розроблення загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель 2
2.2 Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень 2
2.3 Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень 2
2.4 Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 2
Модуль 3. Проведення землеустрою на місцевому рівні
3.1 Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 5
3.2 Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 2
3.3 Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 4
3.4 Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 2
3.5 Робочі проекти землеустрою 2
Модуль 4. Забезпечення проведення землеустрою
4.1 Загальні вимоги до процедури розроблення документації із землеустрою 2
4.2 Державний фонд документації із землеустрою 1
4.3 Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою 1
4.4 Технічне та технологічне забезпечення землеустрою 1
4.5 Надання консалтингових послуг з питань землеустрою 1
Модуль 5.Охорона земель
5.1 Документація із землеустрою в галузі охорони земель 1
5.2 Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель 1
5.3 Економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів 1
5.4 Стандартизація і нормування в галузі охорони земель 1
5.5 Охорона земель при здійсненні господарської діяльності 1
5.6 Консервація земель 2
5.7 Рекультивація земель 2
5.8 Державний контроль за використанням та охороною земель 2
Модуль 6. Державний земельний кадастр
6.1 Теоретичні засади державного земельного кадастру 1
6.2 Кадастрове зонування 2
6.3 Кадастрові зйомки 1
6.4 Бонітування ґрунтів 1
6.5 Економічна оцінка земель 1
6.6 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок 4
6.7 Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них 2
6.8 Облік кількості та якості земель 1
6.9 Топографо-геодезичне забезпечення робіт із землеустрою 3
6.10 Організація ведення державного земельного кадастру 1
Модуль 7. Державне управління у галузі земельних відносин
7.1 Сертифікація виконавців робіт із землеустрою 1
7.2 Державна експертиза землевпорядної документації 2
7.3 Дозвільна система у сфері господарської діяльності 1
7.4 Стандарти надання адміністративних послуг 2
7.5 Надання спеціальних дозволів на зняття і перенесення родючого шару ґрунту 1
Науково-практична конференція 4
Підсумковий контроль знань (тестування) 4
РАЗОМ 75

diploma23

Тривалість навчання – 2 тижні, форма навчання денна. По закінченню навчання слухачі отримують сертифікат* про підвищення кваліфікації. 

*сертифікат видається після успішної здачі кваліфікаційного заліку.